4CARDS > Voorbeeldteksten in het Fries of Nederlands dialect

 

Voor op de linkerpagina

 

***

Nei in lange  spannende tijd
Binne wij no wakker blijd

Tankber fertelle wij Naam en Naam
jimme hawwe der in lyts suske by!

***

Sa lyts
sa tear
unyk
en safolle mear

***

Lit dyn libben wêze
lyk as de sinne.
Mei leafde, lok en 
waarmte
Om dy hinne.

 

Voor boven de naam

***

Bliid en grutsk binne wij mei us dochter
en Naam en Naam mei harren suske

***

Bliid en o sa wiis binne wy 
mei de berte fan ús jonkje en broerke

***

Wy binne tankber en tige wiis mei ús famke

***

Tankber en bliid binne wy mei de berte fan ús jonkje

***

Op nij in lyts wûnder op ús paad.
Wolkom, leave

***

Yn 'e donkerste moanne fan it jier,
wurde wy fan ús lytse jonkje
en broerke tige blier

***

gram = gram
uur = oere
cm = sm

Voor bezoek en langskomen:

***

Foar besite graach efkes skilje

***