Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 4Cards zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 4Cards worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 4Cards ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Prijzen en Betalingen
2.1  De prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn vermeld inclusief BTW. Voor landen buiten de EU geldt een BTW percentage van 0%.
2.2  Betaling zal plaatsvinden voordat een bestelling verzonden wordt. U geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de door uzelf gekozen betalingswijze.
2.3. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om op factuur te betalen. Hiertoe dient een zakelijk account aangemaakt te worden. 
2.4. 4Cards maakt voor de online betalingen gebruik van de diensten van de Sparkles for Life BV / Adyen BV. Sparkles for Life BVverzorgt ook de facturatie van de bestellingen op factuur door bedrijfsrelaties. De betalingstermijn van facturen voor bedrijfsrelaties bedraagt 14 dagen. De factuur wordt maandelijks verstuurd volgend op de maand van de bestelling(en).
2.5. 4Cards kan niet aansprakelijk gehouden worden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardige verrijking in de uitvoering van de betaalopdracht.
 
Artikel 3. Levering / reclames / aansprakelijkheid
3.1  4Cards streeft er naar om de bestelde artikelen, na acceptatie van de bestelling, binnen het door 4Cards opgegeven aantal werkdagen, te bezorgen. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2  Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat we de overeenkomst in stand laten. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
3.3  Bij aflevering van een bestelling heeft u de verplichting om te onderzoeken of de afgeleverde produkten aan de overeenkomst beantwoorden.
3.4  Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 4Cards de keuze de betreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
Artikel 4. Bestellingen en communicatie
4.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van produktweergave, bestellingen en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen 4Cards en haar klanten, dan wel tussen 4Cards en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen 4Cards en haar klanten, is 4Cards niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 4Cards.
 
Artikel 5. Overmacht
5.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 4Cards ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat 4Cards gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 4Cards kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1  Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van 4Cards.
 
Artikel 7. Diversen
7.1  Indien u aan 4Cards opgave doet van een afleveradres, is 4Cards gerechtigd alle bestellingen naar dat afleveradres te verzenden. Zolang 4Cards geen bericht heeft ontvangen voor wijziging van afleveradres, worden de bestellingen afgeleverd op het laatst bij 4Cards bekende afleveradres.
7.2  Wanneer door 4Cards gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog direkte en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 4Cards deze Voorwaarden soepel toepast.
7.3  Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 4Cards in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 4Cars vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
7.4  4CARDS tracht de produkten zo waarheidsgetrouw als mogelijk op de internetsite weer te geven. 4Cards is niet aansprakelijk voor een ondeugdelijke dan wel andere weergave op monitor van de klant. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
7.5 4CARDS maakt automatisch videoopnamen van alle bezoeken aan de site. Deze beelden blijven 1-2 dagen bewaard en dienen ervoor om klanten te assisteren bij het ontwerpen en om technische verbeteringen door te voeren aan de site. Deze beelden worden onder geen enkele voorwaarde gedeeld met derden en worden ook na twee dagen vernietigd.
 
Artikel 8. Toepasselijk recht / bevoegd rechter
8.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissements-rechtbank te Utrecht (Nederland).
 
PRIVACY VERKLARING
Voor het afrekenen en correct verzenden van je bestelling heeft 4Cards een aantal persoonlijke gegevens van je nodig. 4Cards gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om en verstrekt deze niet aan derden. Het doorgeven van betaalgegevens gaat altijd via beveiligde pagina's.
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN
Door het gebruik van deze site ga je ook akkoord met de volgende voorwaarden:
 
Intellectueel eigendomsrecht
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij 4Cards of haar licentiegevers. De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Cards is verkregen. 
 
Voor al het beeldmateriaal geldt copyright Renske Schut en de beelden zijn beschermd door de internationale copyright wetgeving.
Geen van de beelden, delen er van, individueel of als onderdeel van een foto mogen gebruikt worden zonder expliciete en geschreven toestemming van Renske Schut. Op schending van het copyright staat een boete van € 7.500,-- per overtreding.
 
In het geval een gebruiker via de 4Cards website eigen beeldmateriaal upload, dan garandeert deze dat er geen inbreuk gemaakt wordt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De gebruiker vrijwaart 4Cards zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 
Aansprakelijkheid
Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website. 
4Cards mag deze website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder aankondiging. 4Cards is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 
4Cards behoudt zich het recht voor om bezoekers de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan 4Cards de toegang tot de website monitoren. 
 
IP ADRESSEN EN COOKIES
De 4Cards webserver verzamelt automatisch IP-adressen. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee je computer op internet geïdentificeerd kan worden zodat gegevens, zoals internetpagina's, naar je computer kunnen worden verzonden. Daarnaast worden ze gebruikt voor het opstellen van analyses en rapportages. 
Bij bezoek of gebruik van de 4Cards site kunnen er cookies op je computer geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestandje. 4Cards maakt gebruik van cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken, om ervoor te zorgen dat je direct kunt inloggen en om het gebruik van de site te analyseren. Ook kunnen cookies door 4Cards worden gebruikt om klantgegevens te verzamelen, om informatie te verstrekken en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Je kunt je browser zo instellen, dat je een melding krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat cookies zelfs worden geweigerd. In dat laatste geval kan het zijn dat je niet alle functies van de 4Cards site kunt benutten.
 
 
1. Definitie
Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 4Cards de opdracht geeft tot het drukken van rouwdrukwerk en/of verzending drukklaar bestand. 
 
2. Overeenkomst 
2.1 Alle aanbiedingen van 4Cards zijn vrijblijvend. 4Cards behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 4Cards. 4Cards is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 
 
3. Levering
3.1 De klant ontvangt, na ontvangstbevestiging van het bestelformulier, binnen twee werkdagen een digitale proef (pdf) van het ontwerp (versie 1).
3.2 De klant geeft per mail (bij voorkeur) of telefoon eventuele wijzigingen door. Twee correctieronden (versie 2 en versie 3) zijn bij de prijs inbegrepen. Volgende correctieronden kosten € 15,- per ronde. (een kleine wijzigingsronde na de proefdruk is bij de prijs inbegrepen, net als, in geval van een geboortekaartje, het toevoegen van de geboortegegevens na de geboorte).
3.3 Na goedkeuring van het ontwerp en ontvangst van € 7,50, op rekeningnummer 513 95 13 26 t.a.v. 4CARDS te Berkel en Rodenrijs, wordt een proefdruk gemaakt van het ontwerp (wekelijks op donderdag worden proefdrukken gemaakt, tenzij een andere dag van te voren wordt gecommuniceerd).
3.4 Indien je na de proefdruk af wilt zien van de bestelling, wordt € 20,- annuleringskosten in rekening gebracht. 
3.5 De klant geeft eventuele wijzigingen na de proefdruk door per mail (bij voorkeur) of per telefoon.
3.6 De klant geeft akkoord op het ontwerp.
3.7 4CARDS stuurt de klant de factuur in pdf-formaat als bijlage in de mail.
3.8 De klant zorgt voor de betaling van de factuur (min de kosten voor de proefdruk, deze neemt 4CARDS voor haar rekening), via rekeningnummer 513 95 13 26 t.a.v. 4CARDS te Berkel en Rodenrijs.
3.9 Het drukken van de kaarten wordt in gang gezet nadat de klant hier toe opdracht voor gegeven heeft. Voor geboortekaartjes geldt: als je op werkdagen voor 9.00 uur de geboortegegevens mailt, dan worden de kaartjes dezelfde dag nog gedrukt . Onze koerier streeft ernaar om de kaarten de volgende werkdag voor 17.00 uur te laten bezorgen.
3.10 De enveloppen worden voor de geboortekaartjes meestal van te voren toegestuurd. Witte enveloppen (14 x 14, 11 x 22) kunnen ook samen met de kaarten worden opgestuurd, dit scheelt Euro 7,50 verzendkosten. Alle andere enveloppen worden vanaf een andere locatie, rechtstreeks vanaf de leverancier verzonden. De enveloppen worden een keer per week toegestuurd. De klant ontvangt de enveloppen op het opgegeven adres.
3.11 De levering van de kaarten vindt plaats op het door de klant opgegeven bezorgadres. Zonder bericht van de klant worden de kaarten op het adres wat op de kaart staat genoemd geleverd op de afgesproken dag voor 17.00 uur. De kaarten worden door een koerier bezorgd, indien afwezig wordt het pakket bij een van de buren afgegeven. De klant ontvangt in dit geval een briefje ter kennisgeving in de brievenbus.
3.12 4CARDS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de bezorging door de koerier (kaarten en enveloppen) of TPG post (enveloppen indien vooraf verzonden).
 
4. Intellectueel eigendom | Copyright
4.1 Alle rechten van de illustraties en kaartontwerp liggen bij 4CARDS. Niets mag zonder toestemming van 4CARDS vermenigvuldigd of verspreid worden.
4.2 Door 4CARDS op bestelling vervaardigde kaarten kunnen in de kaartencollectie van 4CARDS worden opgenomen zonder schriftelijke toestemming van de klant. De contactgegevens van de klant worden uiteraard niet getoond.
 
5. Persoonsgegevens 
5.1 4CARDS behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
 
6. Rechtszetel en toepasselijk recht 
6.1 Op de verhoudingen tussen 4CARDS en de klant is het Nederlands recht van toepassing.